Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Lažany

2. Důvod a způsob založení

Obec Lažany vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů.

Obec je právnická osoba zastoupená starostou obce, má vlastní majetek a finanční zdroje,hospodaří s nimi samostatně, dle vlastního rozpočtu, za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatnépůsobnosti se řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými nazákladě příslušných zákonů. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo obce.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí obec řídí zákony a obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Orgány obce:
– zastupitelstvo obce – 9 členů
– obecní úřad – starosta, místostarosta, účetní

Orgány zastupitelstva:
– kontrolní výbor
– finanční výbor

3. Organizační struktura

Obecní úřad Lažany
Lažany 129
679 22 Lipůvka

E-mail: obec@obeclazany.eu /e-podatelna/
Úřední dny a hodiny: středa 18-20 hodin

Starosta obce: Jana Juncová DiS.
telefonní spojení: +420 727 927 618

Účetní: Irena Tarabová
e-mail: ucetni.lazany@seznam.cz
Adresa internetové stránky: www.obeclazany.eu

Případné platby lze poukázat: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim, číslo účtu: 13322631/0100
IČ: 00637742
DIČ: nejsme plátci

4. Zpráva o hospodaření obce

5. Rozpočet

6. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace se podává ústně (v úřední hodiny na obecním úřadě) nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

V případě, že je žádost podána ústně a zástupce obecního úřadu, který žádost přijal ji ústně vyřídí, neprovádí se o vyřízení žádosti písemný záznam.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

7. Příjem žádosti a další podáni

Žádosti a podání se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. V případě písemné žádosti nebo dalších podání (včetně žádostí a podání podaných elektronickou poštou nebo faxem), musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

– komu je žádost podána
– co je konkrétně požadováno
– kdo žádost podává

8. Opravné prostředky

V případech, kdy Obecní úřad Lažany vede správní řízení podle zákona č.500/2004 Sb.,správní řád, v platném znění, je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí Obecního úřadu Lažany Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Obecního úřadu Lažany.

9. Formuláře

Ostatní formuláře mohou zájemci získat osobně na obecním úřadě.

10. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů :
– Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
– Usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
– Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
– Zákon č.85/1990 Sb., o právu petičním
– Zákon č.500/2004 Sb., o správní řád, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
– Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
– Zákon č.123/o právu na informace o životním prostředí, v platném znění

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy v kanceláři Obecního úřadu v Lažanech, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

Vydané právní předpisy

12. Výroční zprávy o poskytování informací