Odpadové hospodářství


Svoz odpadů od domu 2024

 

Kontejner na dřevo: 

Výsledek odpadového hospodářství obce Lažany 2022

 

Komunální odpad: 

Svoz komunálního odpadu od domu probíhá každé sudé pondělí.
V případě pořízení nové popelnice je třeba kontaktovat obecní úřad pro zajištění čipu.
Nečipované popelnice svozová firma nebude svážet.

Svozová firma od 9/2022 nesváží volně ložené pytle u popelnic. Veškerý odpad musí být v nádobách.

1. Poplatek za odpady z domácnosti

Splatnost do 30.4.2025

Výši vyměřeného poplatku obdrží plátce (majitel nemovitosti) datovou schránkou, e-mailem poskytnutým obecnímu úřadu nebo poštou. Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu činí: 0,65 Kč za 1l obsahu nádoby na komunální odpad a základ dílčího popatku je stanoven 30l/ osoba/měsíc

2. Poplatek za psa – 100,-Kč – nová splatnost do 30.4.2024

Poplatek lze uhradit:

Převodem na účet obce:

č. účtu – 13322631/0100 VS – 2024 +číslo popisné vaší nemovitosti

SS – 134 (poplatek za psa)

V hotovosti:

každou středu do 18,00 do 20,00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

Sběrový dvůr:

Využívat sběrný dvůr jsou pouze občané obce Lažany s řádně uhrazeným poplatkem za svoz komunálního odpadu!
Otevírací doba sběrového dvora:
sobota:  9,00 – 11,00 hodin
středa: 16,00 – 18,00 hodin
 
Neplní ze zákona požadavky na sběrný dvůr, jedná se pouze o sběrné místo a je umístěno nedaleko podchodu pod státní silnicí.
 
Zde můžete odevzdat pouze odpady z domácností, a to:
Tříděné složky:
– papír
– plast + plechovky od nápojů, nápojové kartony
– jedlý tuk a olej
– polystyren (pouze bílý)
– železo
 
 

Elektroodpad, nebezpečný odpad a pneumatiky:

Tyto druhy odpadu jsou sváženy 2x ročně. O plánovaném svozu jsou občané včas dopředu informováni (rozhlas, sms, facebook, letáčky).
 
 

Velkoobjemový odpad:

V naší obci máme celoročně umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
Jedná se o odpad z domácností jako například:
koberce, linolea, nábytek, sanita, hadry nevhodné pro další použití – tj. sběr textilu, staré dveře, rámy oken, kočárky a další
Žádáme občany, aby objemný odpad jako komody, gauče, židle nejprve rozložili a ukládaly do kontejneru s rozmyslem!
Cílem je naplnit kontejner co nejvíce, protože jednou z nákladových složek je i úhrada dopravy, nejen likvidace odpadu za tunu.
Do velkoobjemového kontejneru nepatří: chemikálie, pneumatiky, autobaterie ani stavební suť!!!!!
 
 

Stavební suť:

Stavební suť si každý stavebník dle platné vyhlášky likviduje sám! Suť není součástí běžného odpadu z domácností.
V obci je několik firem, které jsou schopny vyřídit vaši objednávku na odvoz a likvidaci suti např. na skládce Čebíně.
 

Bio odpad:

Kalendář svozu bio odpadu pro rok 2023.