Odpadové hospodářství


Svoz odpadů od domu 2024

 

Kontejner na dřevo: 

Výsledek odpadového hospodářství obce Lažany 2022

 

Komunální odpad: 

Svoz komunálního odpadu od domu probíhá každé sudé pondělí.
V případě pořízení nové popelnice je třeba kontaktovat obecní úřad pro zajištění čipu.
Nečipované popelnice svozová firma nebude svážet.

Svozová firma od 9/2022 nesváží volně ložené pytle u popelnic. Veškerý odpad musí být v nádobách.

1. Poplatek za odpady 500,-Kč / osoba – splatnost do 30.9.2023
Od poplatku jsou osvobozeny : osoby, které v kalendářním roce dovrší 6ti let a mladší osoby, které v kalendářním roce dovrší 80ti let a starší
2. Poplatek za odpady 500,-Kč / nemovitost. kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba – splatnost do 30.9.2023
Obecně závazná vyhláška obce Lažany č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Poplatky lze uhradit:
Převodem na účet obce:
č. účtu – 13322631/0100 VS – 2023 +číslo domu
SS – 1341 (poplatek za psa), 1340 (poplatek za odpad)
V hotovosti:
každou středu do 18,00 do 20,00 hodin v kanceláři obecního úřadu

Sběrový dvůr:

Využívat sběrný dvůr jsou pouze občané obce Lažany s řádně uhrazeným poplatkem za svoz komunálního odpadu!
Otevírací doba sběrového dvora:
sobota:  9,00 – 11,00 hodin
středa: 16,00 – 18,00 hodin
 
Neplní ze zákona požadavky na sběrný dvůr, jedná se pouze o sběrné místo a je umístěno nedaleko podchodu pod státní silnicí.
 
Zde můžete odevzdat pouze odpady z domácností, a to:
Tříděné složky:
– papír
– plast + plechovky od nápojů, nápojové kartony
– jedlý tuk a olej
– polystyren (pouze bílý)
– železo
 
 

Elektroodpad, nebezpečný odpad a pneumatiky:

Tyto druhy odpadu jsou sváženy 2x ročně. O plánovaném svozu jsou občané včas dopředu informováni (rozhlas, sms, facebook, letáčky).
 
 

Velkoobjemový odpad:

V naší obci máme celoročně umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
Jedná se o odpad z domácností jako například:
koberce, linolea, nábytek, sanita, hadry nevhodné pro další použití – tj. sběr textilu, staré dveře, rámy oken, kočárky a další
Žádáme občany, aby objemný odpad jako komody, gauče, židle nejprve rozložili a ukládaly do kontejneru s rozmyslem!
Cílem je naplnit kontejner co nejvíce, protože jednou z nákladových složek je i úhrada dopravy, nejen likvidace odpadu za tunu.
Do velkoobjemového kontejneru nepatří: chemikálie, pneumatiky, autobaterie ani stavební suť!!!!!
 
 

Stavební suť:

Stavební suť si každý stavebník dle platné vyhlášky likviduje sám! Suť není součástí běžného odpadu z domácností.
V obci je několik firem, které jsou schopny vyřídit vaši objednávku na odvoz a likvidaci suti např. na skládce Čebíně.
 

Bio odpad:

Kalendář svozu bio odpadu pro rok 2023.