Podpora likvidace splaškových vod v roce 2021 v katastru obce Lažany


DOTAČNÍ PROGRAM – PROGRAMOVÁ DOTACE

č. 1/2020_LAZA

„Podpora likvidace splaškových vod v roce 2021 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany“

Obec Lažany vyhlašuje Dotační program „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2021 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany“  a stanovuje pravidla pro přidělení programové dotace, dle zákona 250/2000 Sb., včetně aplikace novely zákona č. 24/2015 Sb.

 

 

Název programu:  „Podpora likvidace splaškových vod v roce 2021 – vývoz jímky, septiku nebo čistírny odpadních vod (ČOV) u rodinných domů nebo rekreačních objektů v katastru obce Lažany“

Vyhlašovatel/poskytovatel:  Obec Lažany, IČO: 00637742

Administrátor dotačního programu: Obecní úřad Lažany, Lažany 129, 679 22 p. Lipůvka , e-mail: obec@obeclazany.eu, tel. : 727 927 618

 

Účel podpory programu:  Pravidelná údržba jímek, septiků a ČOV do doby, než bude obec plně odkanalizována.

 

Důvod podpory programu:          – zlepšení kvality vypouštěných odpadních vody do potoku Lažánky

– plnění emisních limitů znečištění

– zlepšení životního prostředí

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků:

Na tento dotační program je z rozpočtu obce Lažany na podporu stanoveného účelu vyčleněna částka: 85 000 Kč.

 

Pravidla dotačního programu

Stanovení výše dotace:

Poskytnutá výše programové dotace se stanoví na jednorázovou částku ve výši maximálně 500,-Kč za jeden rodinný dům nebo jeden rekreační objekt za kalendářní rok v katastru obce Lažany.

Okruh způsobilých žadatelů: 

Žadatel je fyzická osoba a ke dni podání žádosti musí být vlastníkem alespoň části rodinného domu nebo rekreačního objektu v katastru obce Lažany.

 

Lhůta pro podání žádostí: 14.1.2021 – 15.12.2021

Kritéria pro hodnocení žádosti: Žádost musí být podána na formuláři, který je přílohou schválených pravidel dotačního programu.  Povinná příloha k žádosti: daňový doklad o provedeném vývozu jímky, septiku nebo ČOV.  Žadatel musí být

vlastník alespoň části rodinného domu nebo rekreačního objektu v katastru obce Lažany.

Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí žádosti: do 15 dnů od dne doručení žádosti poskytovateli

 

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Žadatel musí být vlastník alespoň části rodinného domu nebo rekreačního objektu v katastru obce Lažany.

Vyplněná žádost musí být podána na formuláři, který je přílohou č. 1 Pravidel dotačního programu č. 1/2020_LAZA.

Daňový doklad o vývozu a likvidaci splaškových vod musí být vystaven firmou, která je oprávněna k nakládání a k likvidaci splaškových vod. Kopie daňového dokladu bude tvořit přílohu veřejnoprávní smlouvy. Žadatel uzavře s poskytovatelem veřejnoprávní smlouvu, která je přílohou č.2 pravidel dotačního programu č.1/2020_LAZA.

Dotace nebude poskytnuta žadateli, který ke dni podání žádosti nemá vyrovnány všechny závazky vůči poskytovateli.

Způsob poskytnutí dotace:

Dotace bude žadateli poskytnuta buď v hotovosti nebo převodem na účet. Způsob vyplacení dotace bude uveden v žádosti o poskytnutí dotace. Dotace bude žadateli poskytnuta do 15 dnů ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvy.

 

Žadatel bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Obci Lažany v souvislosti poskytnutím dotace budou zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Zastupitelstvo obce Lažany na svém veřejném zasedání dne 14.12.2020  pod Usnesením č. 7 vyhlásila a schválila tuto Programovou dotaci a schválila pravidla pro přidělení dotace z tohoto programu.

 

Formuláře jsou k vyplnění ZDE: