O obci


1. Obec a její koncepční dokumenty

Stručná charakteristika obce – o obci Lažany je zaznamenána první písemná zmínka z roku 1353, tudíž v tomto roce si připomínáme 656. výročí o první písemné zmínce. Protože se obec nachází na staré obchodní cestě se zdrojem vody, je předpoklad, že první osídlení zde bylo již v raném středověku.

V obci žijí občané všech věkových kategorií. O bydlení v Lažanech je velký zájem z důvodu přímé dostupnosti města Brna. V současné době má obec 360 obyvatel. Převažuje zástavba samostatně stojících rodinných domů se zahradami. Dopravní obslužnost s městy Kuřimí, Blanskem a hlavně s Brnem je díky IDS velmi snadná (každých 30minut jede autobus). Pracovních příležitostí v samotné obci mnoho není, většina občanů a studentů dojíždí do krajského města Brna. V obci neznáme pojem nezaměstnaný. Lažany se nachází v uzavřeném údolí obklopeném poli a lesy. V našem údolí se nachází republikově významný zdroj kvalitní pitné vody.

1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace – obec má zpracovanou urbanistickou studii a je schváleno zadání územně plánovací dokumentace a zástavbový plán obce. Občané jsou s průběhem zpracování územně plánovací dokumentace seznamováni dle pravidel o tvorbě územně plánovací dokumentace.

1.3. Program obnova venkova – obec měla i v historii zpracovaný plán rozvoje (obnovy) venkova. Veřejnost je včas a dostatečně informována o výhledech obnovy a rozvoje obce. Poslední aktualizace programu obnova vesnice proběhla v lednu 2008.

1.4. Rozpočet obce – obec si nechává dle zákona každý rok provést kontrolní audit na hospodaření obce a vždy s výsledkem – bez připomínek, tak tomu bylo i za rok 2007. Obec Lažany zabezpečuje úkoly vyplývající z poslání obce v rámci své hlavní činnosti, nemá žádnou hospodářskou činnost.

V roce 2007 největší část příjmů obce tvořily : příjmy z daní 2 294 434Kč, místní a správní poplatky – 352 474Kč, výtěžek z VHA – 187 590Kč, prodej dřeva – 48 660Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány zejména na : nový podchod – 112 152Kč, zpevněná plocha a oplocení sběrného dvoru – 356 329Kč, zpevněná plocha u požární nádrže – 60 088Kč, osvětlení přechodu – 45 394Kč.

Běžné výdaje byly čerpány zejména na opravy a údržbu chodníků 320 413Kč, hasičky 72 187Kč a tělovýchovných zařízení 141 061Kč, dále na rekonstrukci křížku 58 291Kč, příspěvky obcím na žáky 141 042Kč, příspěvky na činnost TJ Sokol Lažany a SDH Lažany 117 178Kč, spotřebu el. energie, plynu a vody – 283 515Kč, sběr a svoz odpadu – 197 776Kč. V roce 2007 obec Lažany nečerpala žádné dotace a neměla žádné sponzorské dary.

Rozpočet obce Lažany na rok 2008 byl schválen jako rozpočet vyrovnaný. Je tvořen daňovými příjmy – 2 915 900Kč, nedaňovými příjmy – 176 600Kč a kapitálovými příjmy 80 000Kč. Dále v části výdajů to jsou běžné výdaje – 2 561 000Kč a kapitálové výdaje – 620 000Kč. Rozpočet obce je vytvářen plánovitě, řádně zveřejněn a odsouhlasen veřejností.

2. Společenský život

2.1 Kontinuita společenského života – v obci se nám daří udržovat místní tradice, svátky a obyčeje jako např.: v únoru dětský maškarní bál, masopustní průvod maškar, jarní koncert vážné hudby, velikonoční pomlázka, pálení čarodějnic 30.4., ke svátku dětí ( MDD ) dětský den s mnoha atrakcemi na hřišti TJ Sokol, v červnu na Sv. Jana krojované lažanské hody u kapličky na návsi s ranní mší svatou, s tančením besed krojovanou chasou a s večerní hodovou zábavou. V Lažanech máme svoje vlastní kroje ušité místními ženami a krojovaná chasa ovládá celkem čtyři besedy – moravskou, českou, československou a hanáckou. Besedu tančí 40-60 mladých lidí. Dále 5.12. tradičně chodí čert, anděl a Mikuláš a před Štědrým dnem se konají Lažanské Vánoce v kulturním domě. Jedná se o vánoční koncert plný koled, básniček a scének s vánoční tématikou v podání místních dětí.

2.2. Činnost spolková – v obci velmi dobře funguje TJ Sokol Lažany, fotbalový oddíl mužů, dorostu a také žen s dlouholetou tradicí od roku 1955. V této organizaci je zapojeno mnoho lidí všech věkových kategorií, kdy kromě fotbalu (muži hrají letos o postup do III. třídy okresního přeboru, dorost hraje okresní třídu dorostu a ženy dokonce hrají III. Moravskoslezskou fotbalovou ligu žen).

Členové TJ Sokol pořádají taneční zábavy, fotbalový ples, dětský den k MDD, zábavnou soutěž na koupališti pod názvem „Lažanská fošna“ a v létě fotbalový turnaj. Dále v obci dobře pracují lažanští hasiči, kteří se zúčastňují hasičských soutěží v požárním sportu, pořádají masopust, dětský maškarní bál a podílejí se na organizaci tradičních lažanských hodů (nachystání hodové návsi, stavění hodové máje atd.). Hasiči mají upravenou hasičskou zbrojnici se slušnou výbavou, včetně požárního vozidla FORD TRANSIT, zařazeného v integrovaném záchranném systému. Velmi záslužnou kulturní činnost v obci vykonává místní ochotnický divadelní spolek VOSMIKRÁSKA, který letos slaví desáté výročí svého trvání (jinak v obci je divadelní tradice už z doby první republiky). Je to spolek, který se svými divadly účinkuje nejen v naší obci, ale jsou zváni do kulturních domů v širokém okolí a jsou velmi úspěšní. VOSMIKRÁSKA sehrála od roku 1998 tato představení – Nejkrásnější válka, Poprask na laguně, Tři v tom, Zapomenutý čert a zpěvohry, Na tý louce zelený, XI. žen Jindřicha VIII, Slaměný klobouk a Uličnice. Lažanské děti inspirovány svými vzory nacvičily také dvě pohádky, jak pro veřejnost tak pro základní školy. Divadelní spolek VOSMIKRÁSKA má v kulturním domě slušné vybavení pro tuto činnost, včetně ozvučovací aparatury, reflektorů, opony, divadelní mix pult atd. V Lažanech se pravidelně (kromě letních měsíců) schází 1x měsíčně klub seniorů (ve vinárně kulturního domu), kde mají vždy připravený kulturní program. V obci máme také sbor pro občanské záležitosti, který provádí vítání občánků do života, blahopřeje k životnímu jubileu osobně nebo formou hlášení v místním rozhlase.

2.3. Podpora obce – obec vede obecní kroniku. K 55. výročí trvání fotbalu v Lažanech byla místním občanem Ing. Strážnickým vydána Sokolská kronika. V Lažanech máme knihovnu, která je v zimě otevřena 1x týdně. V tomto roce ve dnech 25.,26.a 27.4. pořádá obec velkou výstavu uměleckých soch z bronzu od akademického sochaře Františka Navrátila. Zhotovitelem těchto výtvorů je místní občan pan Josef Mičánek. Sochy z dílny pana Mičánka jsou nejen po naší republice, ale také např. socha Emila Zátopka před budovou Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne, socha boha vína Bachuse v Lucemburku a celá řada dalších. Jinak obec systematicky (ale nenásilně) podporuje všechny spolky v Lažanech, jak finančně, tak morálně. Obec chce, aby v Lažanech měli všichni občané možnost zapojit se do života a dění v naší vesnici, např. pro věřící se 1x měsíčně koná mše svatá, buď u kaple na návsi nebo v zimních měsících v obřadní místnosti v kulturním domě, 1x týdně chodí cvičit do kulturního domu ženy a mladí lidé od dubna nacvičují besedu k hodům.

3. Aktivity občanů

3.1. Dobrovolná práce občanů – v Lažanech je historicky vžito ochota zúčastnit se práce ve prospěch celku (obce) a to i v dnešní době bezplatně. Samozřejmě údržbářské a drobné stavební práce, které vykonávají např. zdatní důchodci jsou ohodnoceny finančně. Program obnovy vesnice je v Lažanech naplněn a realizován stále. Co se týče vlastních aktivit občanů a spolků to platí v Lažanech také, např. zimní kluziště pod lesem s umělým osvětlením, mantinely, střídačkami a srubem na občerstvení bylo vystavěno před 5ti lety zdarma, kaple z r. 1999 na návsi postavena za 3 měsíce opět brigádnicky (za občerstvení), úprava antukového kurtu a kurtu na plážový volejbal opět zdarma (za občerstvení). Hasiči loni přetřeli a obložili budovu hasičky (za nové hadice) atd. Je to celá řada úkonů, které vychází z vlastní aktivity (ochoty) občanů a spolků v naší obci.

3.2. Začlenění dětí a mládeže do života vesnice – v Lažanech školu a školku nemáme, děti dojíždí do Lipůvky. Děti a mládež jsou do života vesnice zapojovány nenásilnou formou. Přirozeně se zajímají o dění v obci a přímo se ho zúčastňují ať ve sportu (fotbal, tenis, hokej, plážový volejbal) v kultuře (divadlo, tančení, vánoce) i po stránce údržby obce (zametání komunikací, sběr odpadků, hrabání listí).

3.3. Péče o vesnickou pospolitost, udržování sousedských vztahů – udržet příjemné soužití občanů je prioritou číslo jedna. Jsme přesvědčeni, že v Lažanech se nám to daří velmi dobře. Cílem starosty a ostatních členů zastupitelstva obce je jednat s občany slušně, poctivě a kamarádsky. Obec je aktivní a občané to cítí. Případné drobné sváry se vždycky vyřešily. Obec pečlivě sleduje zdali staří občané nemají nějaké problémy. V obci s 360 obyvateli se toto dá dobře uhlídat. Jinak senioři se pravidelně 1x měsíčně schází (jak bylo výše uvedeno), kde jsou informováni o novodobých trestních činech páchaných na starých občanech. V obci je zásobená prodejna potravin, je možnost nechat si dovážet obědy až do domu a to hned od dvou firem. Jinak sociálně slabé občany v obci vyloženě nemáme.

3.4. Spolupráce obce s občany – co se týče obecních komisí obce kromě komisí co vyplývají ze zákona při obecním úřadu a výboru TJ Sokol žádné komise nemáme. Přestupkovou komisi vedeme u Městského úřadu v Blansku. Co se týče přípravy pokračovatelů v samosprávě obce starosta a ostatní členové zastupitelstva obce pečlivě sledují, kdo by mohl pracovat v zastupitelstvu obce, aby to byl člověk rozumný, pracovitý a hlavně nekonfliktní. Průzkumy názorů občanů a mládeže s našim počtem obyvatelů přímo neděláme, protože v Lažanech je mnoho možností se setkávat a říci si svůj názor. Zastupitelstvo obce se schází každou středu a každé zasedání je veřejné.

4. Podnikání

4.1. Podnikání v zemědělství – v naší obci není, veškerá pole v okolí obce obdělává zemědělské družstvo Agrodružstvo Brťov – Lipůvka. Lažany jsou blízko Brna a občané jsou zaměstnáni v průmyslu, ve státní správě apod. Každý dům má svoji zahrádku na zeleninu a ovocné stromy. Celý katastr obce je v ochranném pásmu II. stupně ochrany podzemních vod a výše jmenované zemědělské družstvo respektuje důležitost tohoto významného zdroje pitné vody.

4.2. Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem – obec vlastní 36 hektarů lesa, o který se stará dle patřičných zákonů o údržbě, výsadbě a likvidaci kůrovcového dřeva. Jinak většina lesů v okolí Lažan je ve vlastnictví Lesů města Brna a obec s majitelem nemá problém. Zjevně se o svůj majetek starají dobře. Několik našich občanů je u Lesů města Brna zaměstnáno jako těžaři, lesní dělníci, včetně vedoucího polesí.

4.3. Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel – v obci je celá řada soukromě podnikajících osob, kteří v rámci svých možností pomáhají při obnově vesnice jako např. výroba keramiky, pletárna ponožek, pneuservis, stolařství, výroba nábytku, prodejna náhradních dílů Opel, topenářství, kadeřnictví, restaurace, taxi služby. Výše jmenované živnosti vždy rády obci pomáhají se sponzorováním společenských akcí i jinak.

4.4.Venkovská turistika – okolí Lažan je kopcovité a lesnaté vhodné pro turistiku a cykloturistiku. Navíc v obci je mnoho možností jak trávit volný čas. Obec Lažany nasává příznivce sportu a zábavy z okolí. Je zde možnost bohatého sportovního vyžití – tenis, fotbal, volejbal, koupání,. V obci je restaurace „U Kovářů“ s letní zahrádkou a výbornou kuchyní, dále pohostinství s vinárnou v kulturním domě, NON-STOP Bar a brzy nově otevřené občerstvení na koupališti pod názvem „U splavu“ se zahrádkou.

4.5. Přímé podnikání obce – obec neprovozuje vlastní hospodářskou činnost.

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

5.1. Péče o historickou zástavbu – obci Lažany se daří zachovat původní půdorys a vzhled obce. V obci sice nemáme památkově chráněné objekty, přesto jsme v posledních letech ochránili a zrestaurovali např. kříž „Nad kovárnou“ (r.2003), kříž „Pod jasany“ nad obcí (r.2007, letos na hody bude žehnán), kapli na návsi (postavená brigádnicky v r. 1999), klenutý vinný sklep ve vlastnictví pana Kováře (základy zadní části sklepa jsou ze středověku), tesaný dřevěný strop natřený býčí krví v restauraci „U Kovářů“. Dále památník z I. světové války na návsi a unikátní kašna na návsi pod kulturním domem s bronzovou sochou mladé ženy, jako hold prameništi lažanského vodního zdroje. V katastru obce máme 3 smírčí kameny ze 16. století.

5.2. Soulad v zástavbě – prioritou obce je zachovat venkovský ráz obce, proto se budeme bránit satelitní výstavbě rodinných domků. Mírné rozšíření zástavby ano, ale s citem a rozumem.

5.3. Nová zástavba – v obci jsou většinou samostatně stojící rodinné domy, proto i nadále obec chce, aby se tento trend sólo domů se sedlovými střechami udržel i nadále.

5.4. Organizační opatření- obec v současné době zpracovává územní plán obce, kde je kompletní rozbor případné zástavby a zabezpečení harmonizace prostředí obce. Nevýhodou Lažan je silniční tepna I/43 s průjezdností až 30.000 osobních aut a kamionů denně se všemi důsledky tak silné dopravy.

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií

6.1. Stav občanské vybavenosti – obec Lažany má občanskou vybavenost pro 360 obyvatel nadstandardní. Všechny objekty v majetku obce jsou udržovány a modernizovány např. hasička, kulturní dům, kabiny TJ Sokol. Dále v obci je prodejna potravin, tři pohostinství, kadeřnictví, sběrový dvůr, různá sportovní zařízení, pro naše občany je důležitý bezbarierový podchod pod I/43.

6.2. Inženýrské sítě – inženýrské sítě jsou v majetku vlastníků, např. rozvod elektřiny – E-ON, telefon – Telefónica O2, plyn JMP, voda SVAK, kanalizace je v majetku obce. Co se týče rozvodu veřejného osvětlení obec průběžně modernizuje ( výměna světel s nižší spotřebou ), co se týče veřejného rozhlasu obec dle potřeby tento obnovuje a rozšiřuje. V Lažanech máme všechny místní komunikace vyasfaltované, přes státní silnici I/43 u kulturního domu je moderní osvětlený silniční přechod a v další části obce pod I/43 bezbarierový podchod navazující na chodník podél I/43 a na místní komunikaci, která je souběžná s I/43. Co se týče likvidace splaškových vod v Lažanech zatím není čistička odpadních vod, ale všechny domy ze starší zástavby mají tříkomorový přepadový septik, novější domy vyvážecí jímky a čističky odpadních vod.

6.3. Odpadové hospodářství – obec vlastní velký oplocený sběrový dvůr, který je otevřený každou sobotu. Na požádání může být dvůr otevřený i mimo určenou dobu. Obec je v systému EKO-KOM a tudíž třídíme – sklo bílé, sklo barevné, Pet lahve, nápojové kartony, papír, kovy. Ve dvoře je také velkotonážní kontejner na směsný komunální odpad. Jinak každý rodinný dům vlastní popelnici. Likvidace odpadu včetně nebezpečného odpadu v obci provozuje SITA s.r.o. provoz Blansko a železo likviduje REMET Brno. V Lažanech se obecní úřad snaží na občany a hlavně na mládež působit, aby dodržovali čistotu a pořádek a sběrový dvůr maximálně využívali.

6.4.Úspory energií – v obci máme většinou na veřejném osvětlení žárovky s nízkou spotřebou. Jinak obec je kompletně plynofikována. Netradiční zdroje energie zatím nevyužíváme.

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň

7.1.Udržování, čistota a pořádek na veřejných prostranstvích – většina občanů má svoje domy upravené s květinovou předzahrádkou a výzdobou květin. Veřejná prostranství jsou čistá se sečenou trávou. Kolem kašny, křížků, kapličky, památníku se obec snaží udržet pořádek, včetně nátěru zábradlí mostů a zábradlí kolem potoka Lažánka.

7.2. Nové úpravy veřejných prostranství – loni jsme upravili prostředí u kašny novým trávníkem a živým plotem. U kašny bude i lavička u nově vysázené lípy. V Lažanech se občané setkávají u kaple na návsi, kde v letních měsících probíhají mše svaté, další občané mají možnost posedět na koupališti pod kaštanem, kde jsou prolézačky a skluzavka pro děti, maminky s dětmi chodí na oplocené hřiště „Pod lipami“, kde se děti mají možnost vyřádit, těch možností je více (antukový tenisový dvorec, kurt na plážový volejbal, v zimě kluziště s umělým osvětlením, fotbalové hřiště).

7.3. Zeleň – v obci udržujeme na veřejných plochách sečenou trávu, vysadili jsme novou lípu u kašny (r.2006), kanadský javor u kapličky (r.2007), u nového podchodu jsme vysadili na zpevnění přes 100 ks skalníků, zlaté deště a další keříky. U kurtů a koupaliště proběhla výsadba celé řady rostlin v roce 2005.

7.4. Přírodní prvky – přes Lažany protéká potok Lažánka, který se ve Skaličce vlévá do potoka Lubě a dále do řeky Svratky. V roce 2004 proběhla obnova regulace tohoto toku včetně opravy zpomalovacích prahů a vydláždění dna kamenem mezi opěrnými zdmi. V obci plánujeme rybníček v severní části obce na toku Lažánky.

8. Péče o krajinu

8.1. Zemědělské a lesní pozemky – krajinný ráz kolem Lažan je dlouhodobě ustálen. O lesy, pole a louky je postaráno. Katastr obce je jak je výše uvedeno v ochranném pásmu významného vodního zdroje pitné vody, proto šetrné obhospodařování je pro všechny vlastníky povinností.

8.2. Územní systém ekologické stability – ekologická stabilita je pro naši obec nutná z důvodů podzemních vodních zdrojů v ochranném pásmu II. stupně.

8.3. Ostatní opatření k utváření kulturní krajiny – pro obec je důležitý vodní tok Lažánka, který v minulosti způsoboval velké povodně a škody na majetku obce a občanů. Od r. 1975 je potok zregulován se zpomalovacími prahy a několika mosty pro místní komunikace. V roce 2006 proběhla generálka potoka, včetně opravy zpomalovacích prahů a protipovodňové muldy u koupaliště. Potok Lažánka v obci udržujeme bez porostů, pouze sečení trávy z důvodu průtočnosti.

V lokalitě nad obcí u kříže jsme ošetřily staré jasany a zrestaurovali křížek, u kterého jsou lavičky.

9. Připravované záměry

9.1. Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů – pro další období plánujeme obnovu lokality ve „ Zmolách“ v prostoru za fotbalovým hřištěm. Dále nový trávník na fotbalovém hřišti s odvodněním a zbudovanou závlahou, cyklostezku směr Lipůvka a cyklostezku směr Skalička podél toku Lažánka. Předpokládaná realizace v roce 2009-2010. Finanční zajištění je z vlastního rozpočtu a dotací z vhodného dotačního programu.

10. Informační technologie v obci

10.1. Stručná charakteristika informační technologie – v naší obci se prozatím držíme klasiky a občany informujeme, kromě informačních tabulí a plakátovacích stěn také místním rozhlasem a na větší kulturní akce roznášíme osobní pozvánky do každého domu, což je stále nejúčinnější prostředek.